657 Sayılının 48. Maddesi: Devlet Memurları Kanunu Şartları 2020

657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan tüm maddeleri tek tek Resmi Gazete'de yer aldığı gibi aktarıyoruz. İşte memur olmak isteyen adayların sağlamaları gereken o 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları. Kurum ve kadro farketmeden tüm memur, personel alım ilanlarında sağlanması gereken zorunlu başvuru şartları listesi.

657 Sayılının 48. Maddesi: Devlet Memurları Kanunu Şartları 2020
27 Mayıs 2020 - 23:56
Resmi Gazete'de yer alan 657 sayılının 48. maddesi Devlet Memurları Kanunu. Bu kanunda devlet memuru olmak isteyen adayların sağlamaları istenilen başvuru koşulları tüm detayları ile aktarılmış durumda. Bu koşullar herhangi bir devlet birimi tarafından yayımlanan kamu ilanları için geçerli. Memur alımı, kamu işçisi alımı, sözleşmeli personel alımı olması farketmeden tüm kadrolar için geçerli bu şartlar ilanlara başvuru yapacak adaylar için geçerli. 

RESMİ GAZETE: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 48. MADDESİ

Resmi Gazete'de yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan tüm koşullar.

Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.)

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

MEMUR OLMAK İSTEYEN ADAYLAR DİKKAT

Kamu kurumlarında, devlet birimlerinde memur olmak isteyen adayların tamamı Resmi Gazete'de yer alan bu şartların tamamını sağlamak zorundalar. Bu şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda ise adayların başvuruları kabul edilmez. 

Resmi Gazete'de ki Kararı İncelemek için: 657 sayılının 48. maddesi Devlet Memurları Kanunu

Sgkbulteni.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum