KİT Çalışanlarının Kadroya Alınmasına İlişkin Resmi Gazete Kararı: Ekim 2019

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kadroya alınma kararı 16 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de ilan edildi. KİT'lerin kadroya alınmalarına ilişkin düzenleme ve tam karar metni haberimizde.

KİT Çalışanlarının Kadroya Alınmasına İlişkin Resmi Gazete Kararı: Ekim 2019
17 Ekim 2019 - 01:13

Resmi Gazete'nin 16 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan sayısında Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde taşeron işçi statüsünde çalışan personellerin kadroya alınmalarına ilişkin düzenleme yayınlandı. İlgili karar vatandaşlara; 

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1661)" olarak duyuruldu. SGK Bülteni olarak KİT çalışanlarının kadroya alınmalarına ilişkin düzenleme detaylarını ve karar metnini haberimizde paylaşıyoruz. 

KİT ÇALIŞANLARININ KADROYA ALINMA KARARI

Resmi Gazete'de çalışan KİT personellerinin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemelere ilişkin madde yayımlandı. 

MADDE 8- (I) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir. 

(2) Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin geçici 23 öncü maddesi hükümleri esas alınır. 

(3) Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 öncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslcrin talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Bakanlık tarafından belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşılanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz. 

(4) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yılı içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir. 

(5) Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlanması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir. 

(6) Bu madde kapsamında oluşacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir. 

(7) Bu madde kapsamında yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı tutarlarında eksilme oluşması halinde bu tutar, ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşürülür. 

KİT çalışanlarının kadroya alınmasına dair karar metnini de aşağıda yer alan bağlantı üzerinden bulabilirsiniz. Tam metin için TIKLAYINIZ

Sgkbulteni.com


YORUMLAR

  • 0 Yorum