Yüz Binlerce EYT'liye Yargıtay'dan Müjde! Emsal Niteliğinde Kıdem Tazminatı Kararı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Yargıtay'dan müjde gibi kıdem tazminatı kararı geldi. Açılan bir dava sonrası Yargıtay emsal oluşturabilecek karara imza attı. Yargıtay'ın EYT'lilere kıdem tazminatı kararına göre prim gün sayısı ve diğer kriterleri yerine getiren çalışanlar, yaşı kriterini yerine getirmeselerde kıdem tazminatı talebinde bulunabilecekler. İşte alınan karara dair tüm metin ve diğer detaylar.

Yüz Binlerce EYT'liye Yargıtay'dan Müjde! Emsal Niteliğinde Kıdem Tazminatı Kararı
02 Şubat 2021 - 14:14
EYT'lilerin kıdem tazminatı talebi uzun süredir konuşulan konuların başında geliyordu. Bu kapsamda EYT'liler konuyu yargıya götürdüler. Bu adımlardan ise somut sonuç çıktı. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinde görülen EYT'lilere kıdem tazminatı konusunda emeklilikte yaşa takılanları sevindiren karar verildi. 

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİNİN EYT'LİLERE KIDEM TAZMİNATI KARAR METNİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

Davacı, davalı bankada çalışmakta iken yaşlılık aylığına hak kazanmak gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayınca iş akdini feshettiğini beyanla kıdem tazminatı, fazla çalışma ve hafta tatili ücret alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı, davacının emeklilik nedeniyle değil başka bir bankada iş bulması nedeniyle haklı neden olmadan iş akdini feshettiğini, hak etmiş bulunduğu tüm alacakların davacıya ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, dosyadaki belgelere göre davacının davalı bankadan ayrılma sebebinin yaşlılık aylığını beklemek değil, başka bir bankada çalışmak olduğundan kıdem tazminatına hak kazanamayacağı, ancak ispatlanan fazla çalışma ve hafta tatili alacaklarına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İş sözleşmesinin işçi tarafından yaşlılık aylığına hak kazanması için gereken sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlaması ile feshinde kıdem tazminatı hakkının doğup doğmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

4447 sayılı Yasanın 45 inci maddesi ile 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

Somut olayda, davacı ... ' dan 13.12.2012 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için gereken sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamladığına ilişkin belgeyi alıp davalıya ibraz etmiştir. Davacının yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için yalnız gereken yaşı beklediği anlaşılmakla kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar vermek gerekirken reddi hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 14.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

EMSAL NİTELİĞİNDE EYT KARARI

EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin karar metnini yukarıda tümüyle bulunmaktadır.. Söz konusu karar metnini SGK Rehberi isimli siteden aktardık. Bu karar kapsamında EYT'li vatandaşlar için kıdem tazminatı konusunda yargıdan somut karar gelmiş oldu. 

Sgkbulteni.com
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum